ANBI/verslaglegging

Algemeen
Stichting 2Live Den Bosch
Geert van Woustraat 2,
5212 RK in ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 7114230
Website www.kamersmetkansen2live.nl

De stichting is opgericht d.d. 30 augustus 2011 bij notariële akte en is ingeschreven in de K.v.K. onder nummer: 53623673.
RSIN nummer: 850951045

Beleidsplan
Visie: “Actieve deelname aan het maatschappelijk leven leidt tot een gezonde stabiele samenleving”. Jongeren die onvoldoende zelfredzaam zijn, nemen over het algemeen niet of slechts weinig actief deel aan het maatschappelijk leven. Kamers met Kansen 2Live wil eraan bijdragen te voorkomen dat zij zichzelf isoleren door met hun rug naar de samenleving te gaan of blijven staan. Door zelfredzaam te worden kunnen zij meedoen in de vorm van meewerken, meepraten, meedenken en meehelpen. Daarom staat een groot deel van de activiteiten van Kamers met Kansen 2Live in het teken van sociale activering, advies en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke participatie en versterking van de sociale samenhang. In al deze activiteiten komt de visie van Kamers met Kansen 2Live tot uitdrukking.

Missie: De missie die Kamers met Kansen 2Live bij haar visie geformuleerd heeft, luidt: Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen onze bewoners beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor sommige jongeren gaat het opgroeien niet vanzelf. Zij hebben, al dan niet samen met hun ouders, iets extra’s nodig. Kamers met Kansen 2Live ziet het als een belangrijke opdracht om die extra steun te bieden. De bewoner en de vraag van de bewoner staan daarbij centraal. Kamers met Kansen 2Live werkt op basis van een individueel hulpprogramma (het 8-fasen model) dat aansluit bij de mogelijkheden van de bewoner: wat heeft hij of zij nodig om op termijn zo zelfstandig mogelijk te leven? De hulpverlening die Kamers met Kansen 2Live biedt, vindt zo veel mogelijk plaats in het gewone leven en sluit aan bij de talenten en capaciteiten van haar bewoners door middel van competentie vergrotend werken. Kamers met Kansen 2Live kiest voor het welzijn van jongeren en wil hun kansen vergroten. Normen en waarden zien wij handen en voeten krijgen in respect voor de menselijke waardigheid, humaniteit, mensen leren zien als unieke wezens, waarin ook zwakker begaafden en uitgestoten mensen een menswaardige plek verdienen. Met een sterk antidiscriminatieparool en gericht op gelijke rechten en plichten voor iedereen, communiceren wij met een positieve levenshouding met jongeren die negatief gedrag laten zien. Wij spreken jongeren aan op wat zij wel kunnen in plaats van op wat zij niet kunnen. Het is nooit te laat om hulp te bieden. Ieder mens maakt fouten. Een fout maken is niet het ergste, ervan leren, daar gaat het om, dit biedt nieuwe kansen. Feedback, confrontatie en consequenties van fouten inzien en daar nieuw gedrag bijleren zien we als een kern van ons werk. Het beoordelen van mensen op wat zij niet kunnen, zien wij dagelijks om ons heen. Jongeren benaderen op wat zij wel kunnen is een benadering waar wij voor kiezen en vormt een andere kern van ons werk. Weinig jongeren hebben geleerd om keuzes te maken en daar dan ook verantwoordelijk te zijn. Het kunnen maken van keuzes en daar voor verantwoordelijk te zijn is een belangrijk onderdeel van de methodiek. Het leerproces verloopt pas optimaal als jongeren zelf voor het aangeboden leerplan kiezen op basis van wat zij zelf kunnen en willen. Zodra jongeren daar met overgave en enthousiasme aan willen werken is een beter toekomstperspectief bereikbaar.

Het bestuur

Naam
Dhr. A.H.A.M. Derks,
Dhr. R.G.J. Schouten
Dhr. R Moens,
Dhr. D.J.H. van der Craats,
Functie
Voorzitter
Bestuurslid
Penningmeester
Bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning, uitsluitend gemaakt onkosten worden vergoed.

Personeel
De stichting heeft momenteel 15 medewerkers in dienst: 9 persoonlijk begeleiders, 1 leerling pedagogisch medewerker (Social Return), 1 gedragswetenschapper, 3 invalmedewerkers, 1 secretarieel ondersteuner (Social Return), 1 manager.

Financieel overzicht

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag_2017

Jaarverslag 2018